Warsztaty instruktorskie


WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami, każdy instruktor zobowiązany jest do
corocznego uczestniczenia w 3 dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek
posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.
Warsztaty są obowiązkowe ! Jeżeli instruktor spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia w wyznaczonym terminie,
zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.

Szkolenie obejmuje:
3 dni zajęć teoretycznych i praktycznych ( organizowane najczęściej w weekendy  piątek, sobota, niedziela )

Plan szkolenia:

  • Pierwszy dzień – zajęcia teoretyczne.
  • Drugi dzień – zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.
  • Trzeci dzień – praktyka na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze instruktorów i kandydatów na kierowców. Instruktor
prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na
kierowców przez uczestników.

Program szkolenia:

Zajęcia teoretyczne:

Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

  • psychologia  1 godz
  • metodyka nauczania  1 godz
  • prawo o ruchu drogowym  1 godz
  • technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu  1 godz
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego  1 godz
  • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia  1 godz

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na
kierowców  2 godz.

3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego
2 godz.

Zajęcia praktyczne:

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów
na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym ( uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na
kierowców )  1 godz.
2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów
na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym ( uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na
kierowców )  1 godz.
3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego
warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów  2 godz.

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.
Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia
kolejnego roku.

Cena szkolenia: 150 zł