Szkolenia transportowe


NOWE NIŻSZE CENY !!!

KWALIFIKACJA WSTĘPNA ( PRZEWÓZ RZECZY )

Kwalifikacja wstępna ( dawniej kurs na przewóz rzeczy ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C
po 10 września 2009 r.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 65 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.
Cena: 4990 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA ( PRZEWÓZ OSÓB )
Kwalifikacja wstępna ( dawniej kurs na przewóz osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po
10 września 2008 r.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 195 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 65 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.
Cena: 4990 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA ( PRZEWÓZ RZECZY )
Kwalifikacja wstępna przyspieszona ( dawniej kurs na przewóz rzeczy ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali
prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r. i jednocześnie mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 95 godzin zajęć części podstawowej ( teoria )
 • 35 godzin zajęć części specjalistycznej ( teoria )
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.

Cena: 3390 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA ( PRZEWÓZ OSÓB )

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ( dawniej kurs na przewóz osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo
jazdy kat. D po 10 września 2008 r. i jednocześnie mają ukończone 23 lata dla kat. D, D+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 95 godzin zajęć części podstawowej (teoria)
 • 35 godzin zajęć części specjalistycznej (teoria)
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.

Cena: 3390 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca ( dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób ) to szkolenie dla kierowców,
którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r., a kat. C po 10 września 2009 r. i posiadają ukończoną już
kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:

 • 65 godzin zajęć części teoretycznej
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.

Cena: 1690 zł

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona ( dawniej kurs dodatkowy na przewóz rzeczy i osób ) to szkolenie dla
kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r., a kat. C po 10 września 2009 r., jednocześnie
mają ukończone 21 lat dla kat. C, C+E oraz 23 lata dla kat. D, D+E i posiadają ukończoną już kwalifikację wstępną na
przewóz rzeczy, a chcą wykonywać przewozy osób i odwrotnie.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 37,5 godziny zajęć, w tym:

 • 35 godzin zajęć części teoretycznej
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu.

Cena: 1190 zł

KWALIFIKACJA OKRESOWA

Szkolenie okresowe to szkolenie dla kierowców prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć,
obejmujących szkolenie teoretyczne, realizowane dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Każdy kierowca wykonujący
przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 lat, gdzie pierwsze takie szkolenie jest
uzależnione od daty wydania prawa jazdy.

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć części teoretycznej

Należy pamiętać, że podane wyżej daty to ostateczne terminy uzyskania wpisu do prawa jazdy. Trzeba dużo wcześniej
zaplanować swoje uczestnictwo w szkoleniu okresowym, mając na uwadze czas trwania tego szkolenia, wszystkich
formalności z nim związanych oraz czas w jakim urząd wyda nowe prawo jazdy.

Przed szkoleniem lub w trakcie jego trwania (nie później jednak niż przed wydaniem zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia) każdy z uczestników musi wykonać badania lekarskie oraz badania psychologiczne
(zarówno jedne, jak i drugie badania można wykonać w naszym ośrodku szkolenia po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu – dla zorganizowanych grup możliwość wykonania badań w pierwszym dniu szkolenia ).

Uwaga ! Zajęcia z części teoretycznej w formie e-learningu w dowolnych godzinach dopasowanych do
uczestnika kursu bądź we wcześniej ustalonym terminie dla zorganizowanych grup w formie wykładów.

Cena: 700 zł

Przy współpracy z firmami transportowymi  cena uzależniona od ilości osób od 329 zł do 399 zł 

Szkolenia w formie e-learningu:

 • zaczynasz naukę od razu, gdy zapiszesz się na kurs
 • masz możliwość nauki w dowolnym czasie i godzinach
 • korzystasz z kursu przez dowolny okres czasu
 • masz dostęp do bazy testów z egzaminu państwowego ( nie dotyczy szkoleń okresowych )
 • otrzymujesz najlepsze przygotowanie do zdania egzaminu państwowego ( nie dotyczy szkoleń okresowych )

Wszystkie kursy dotyczące szkoleń transportowych odbywają się w OSK Makart wpisanym do rejestru
wojewody małopolskiego pod nr 056 w Chrzanowie ul. Krakowska 16

Kontakt w sprawie szkoleń oraz ustalanie terminów :
Osobiście w naszym biurze lub pod nr. Tel. 32 6232677 lub 515096011

ADR PODSTAWOWY

Szkolenie obejmuje 24 godziny
Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Główne rodzaje zagrożeń:

 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych zagrożeń
 • Przejazd przez tunele alpejskie i ochrona ładunku
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozów odpadów
 • Czynności które należy podjąć po zaistnieniu wypadku (w szczególności pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu
  drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego)
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdu
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
 • Środki ostrożności które powinny być podjęte podczas rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych
 • Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 • Układanie sztuk przesyłki

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. ( Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ).
Cena szkolenia z egzaminem – 500 zł

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ? CYSTERNY

 • Szkolenie obejmuje 16 godzin ( 14 godzin teoria, 2 godziny praktyka )
 • Informacje wstępne oraz sprawy administracyjne
 • Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia cystern
 • Zasady załadunku i rozładunku cystern uregulowane przepisami o dziedzinie transportu 4 –
 • Wymagania dotyczące używania pojazdu z cysterną, w tym dopuszczenie pojazdu do przewozu
 • Zachowanie się pojazdu na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczania się ładunku wewnątrz cysterny i
  wpływu tego zjawiska na bezpieczeństwo przewozu
 • Zasady postępowania kierowcy w razie wypadku pojazdu z cysterną

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. ( Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne )

Cena szkolenia z egzaminem: 400 zł

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH KLASY I

Szkolenie obejmuje 8 godzin ( 6 godzin teoria, 2 godziny ćwiczenia/praktyka )

 • Zagrożenia charakterystyczne dla materiałów i przedmiotów wybuchowych
 • Zasady używania nalepek ostrzegawczych oraz oznakowania sztuk przesyłki, kontenerów i pojazdów przewożących
  materiały wybuchowe
 • Szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia pojazdu przewożącego materiały wybuchowe
 • Szczególne wymagania dotyczące załadunku i rozładunku, manipulowania, rozmieszczania i mocowania sztuk przesyłek
  z materiałami wybuchowymi
 • Zasady ładownia razem do jednego pojazdu lub kontenera
 • Szczególne wymagania dotyczące używania pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych, a w szczególności
  kategorie pojazdów i świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. ( Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)
Cena szkolenia z egzaminem: 300 zł

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW KLASY 7 ( MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE )

Szkolenie obejmuje 8 godzin ( 5 godzin teoria, 3 godziny ćwiczenia/praktyka )

 • Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym.
 • Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów
  promieniotwórczych.
 • Oznakowanie sztuk przesyłek pojazdów przewożących towary klasy
 • Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. ( Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne )

Cena szkolenia z egzaminem: 300 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena ustalana jest w rozmowie indywidualnej.
Zapraszamy firmy do współpracy w zakresie szkoleń transportowych. Gwarantujemy:

 • atrakcyjne ceny ( uzgadniane indywidualnie w zależności od liczby szkolonych osób )
 • indywidualne terminy
 • profesjonalne wykonanie badania

Kontakt w sprawie szkoleń oraz ustalanie terminów:
Osobiście w naszym biurze lub pod nr. Tel. 32 6232677 lub 515096011

 

Najbliższy kurs 24.09. o godz. 10:00