Kursy ADR


ADR PODSTAWOWY

Szkolenie obejmuje 24 godziny
Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Główne rodzaje zagrożeń:

 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych zagrożeń
 • Przejazd przez tunele alpejskie i ochrona ładunku
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozów odpadów
 • Czynności które należy podjąć po zaistnieniu wypadku (w szczególności pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu
  drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego)
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdu
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
 • Środki ostrożności które powinny być podjęte podczas rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych
 • Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 • Układanie sztuk przesyłki

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. ( Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ).
Cena szkolenia z egzaminem – 550 zł

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH – CYSTERNY

 • Szkolenie obejmuje 16 godzin ( 14 godzin teoria, 2 godziny praktyka )
 • Informacje wstępne oraz sprawy administracyjne
 • Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia cystern
 • Zasady załadunku i rozładunku cystern uregulowane przepisami o dziedzinie transportu 4 –
 • Wymagania dotyczące używania pojazdu z cysterną, w tym dopuszczenie pojazdu do przewozu
 • Zachowanie się pojazdu na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczania się ładunku wewnątrz cysterny i wpływu tego zjawiska na bezpieczeństwo przewozu
 • Zasady postępowania kierowcy w razie wypadku pojazdu z cysterną

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. ( Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne )

Cena szkolenia z egzaminem: 450 zł

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH KLASY I

Szkolenie obejmuje 8 godzin ( 6 godzin teoria, 2 godziny ćwiczenia/praktyka )

 • Zagrożenia charakterystyczne dla materiałów i przedmiotów wybuchowych
 • Zasady używania nalepek ostrzegawczych oraz oznakowania sztuk przesyłki, kontenerów i pojazdów przewożących
  materiały wybuchowe
 • Szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia pojazdu przewożącego materiały wybuchowe
 • Szczególne wymagania dotyczące załadunku i rozładunku, manipulowania, rozmieszczania i mocowania sztuk przesyłek
  z materiałami wybuchowymi
 • Zasady ładownia razem do jednego pojazdu lub kontenera
 • Szczególne wymagania dotyczące używania pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych, a w szczególności
  kategorie pojazdów i świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. ( Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)
Cena szkolenia z egzaminem: do uzgodnienia

 

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW KLASY 7 ( MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE )

Szkolenie obejmuje 8 godzin ( 5 godzin teoria, 3 godziny ćwiczenia/praktyka )

 • Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym.
 • Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów
  promieniotwórczych.
 • Oznakowanie sztuk przesyłek pojazdów przewożących towary klasy
 • Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. ( Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne )

Cena szkolenia z egzaminem: do uzgodnienia
Zapraszamy firmy do współpracy w zakresie szkoleń transportowych. Gwarantujemy:

 • atrakcyjne ceny ( uzgadniane indywidualnie w zależności od liczby szkolonych osób )
 • indywidualne terminy
 • profesjonalne wykonanie badania

Kontakt w sprawie szkoleń oraz ustalanie terminów:
Osobiście w naszym biurze lub pod nr. Tel. 32 6232677 lub 515096011

 

Najbliższy kurs 10.02.2024 o godz. 10:00